Stadgar

Stadgar för Duvbo Villaägareförening ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Ladda ned stadgarna  som pdf . Klicka på denna länk: Stadgar DVF

§ 1

Verksamhetsområde och ändamål

1. Föreningens verksamhetsområde är stadsdelarna Duvbo och Hästhagen inom
Sundbyberg.
Föreningen är ansluten till Villaägarnas Riksförbund och är förbundets organ på lokal nivå.

2. Föreningen skall bevaka medlemmarnas intressen i enlighet med dessa stadgar samt de stadgar och riktlinjer, som gäller för Villaägarnas Riksförbund.

3. Föreningen skall särskilt genom medlemsvärvning verka för att öka antalet medlemmar.

4. Föreningen skall ingå i krets om sådan inrättats.

5. Föreningen skall med stöd av regionkansliet verka för att förbundets målsätt­ningar uppnås.

6. Föreningen är en självständig juridisk person.

§ 2

Medlemskap

1. Förbundets medlemmar inom föreningens verksamhetsområde har rätt att vara medlemmar i föreningen.

2. Med medlem jämställs person, som varaktigt sammanbor med medlem. Rättig­heter och skyldigheter enligt dessa stadgar tillkommer dock i varje särskilt fall endast en av de sammanboende.

§ 3

Medlemsavgifter

1. Medlemsavgiften utgörs dels av en avgift till föreningen, dels av en avgift till förbundet.

2. Medlemsavgiften uppbärs av förbundet. Avgift för ansluten förenings egen verksamhet skall enligt förbundets stadgar utbetalas till föreningen senast två månader efter det den kommit förbundskansliet tillhanda.

§ 4

Föreningsmöte

1. Föreningsmöte kan antingen vara årsmöte eller extra föreningsmöte.
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Extra möte sammankallas av föreningsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det – för att behandla viss angiven fråga – påfordras av medlemmar, som tillsammans representerar minst 20 % av föreningens totala röstetal vid föreningsmöte.
Extra föreningsmöte skall hållas inom två månader från det begäran inkommit till föreningsstyrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti.

2. Styrelsen kallar till föreningsmöte och bestämmer tid och plats för mötet.
Kallelse skall utgå minst 17 dagar före mötet.
Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall ut­sändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst en vecka före mötet.

3. Medlemmar äger att till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.

4. Styrelsen ska avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och föreningsstyrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning.

§ 5

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

2. Fråga om mötets behöriga utlysning.

3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet.

6. Behandling av verksamhetsberättelse.

7. Behandling av revisionsberättelse.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet.

10. Beslut om arvoden.

11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

12. Val av ordförande i styrelsen.

13. Val av ledamöter i styrelsen.

14. Val av övriga funktionärer.

15. Val av revisor och revisorsuppleant.

16. Utseende av valberedning.

17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

18. Övriga ärenden, som av styrelsens förelagts årsmötet.

19. Behandling av inkomna motioner.

20. Ärenden, som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling.
Vid extra föreningsmöte får – förutom punkterna 1-5 ovan – endast behandlas den eller de frågor, som föranlett att mötet sammankallats.
Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning om mötet ej beslutar annorlunda för visst fall.
Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om ej i dessa stadgar eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.
Varje medlem äger en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.

§ 6

Styrelse

1. Styrelsen skall bestå av ordförande och högst ytterligare sex ledamöter. Årsmötet fastställer antalet styrelse­ledamöter. Ordföranden utses för ett år. Ledamöterna utses för två år. Halva antalet utses dock första gången för ett år. Avgående ledamöter kan omväljas.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.

2. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar samt teckna dess firma och ge någon styrelsemedlem fullmakt att teckna föreningens firma. Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden.

3. Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut sammanställa dem i resultat- och balansräkning samt avge berättelse över föreningens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen skall föreläggas årsmöte.

4. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvaran­de. Vid lika röstetal i omröstning gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§ 7

Verksamhetsår och revision

Verksamhetsår är kalenderår.
Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet. Styrelsen har att senast den 1 februari ställa erforderliga handlingar till revisorns förfogande för granskning. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast den 1 mars och därefter föreläggas årsmötet.

§ 8

Valberedning

Valberedningen skall ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta förslag senast fjorton dagar före det möte vid vilket val skall hållas.

 

§ 9

Stadgeändring och upplösning

1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas antingen av ett årsmöte med minst 3/4 av samtliga avgivna röster eller med enkel majoritet av två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ordinarie.

2. Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet skall biträdas av minst 3/4 av samtliga avgivna röster vid vardera mötet.

3. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med vid mötet fattat beslut disponeras för ändamål som kan anses gagna föreningens syfte.

Dessa stadgar har blivit antagna vid föreningsmöte den 18 oktober 1995.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *